07 499 10 50 040 216 171 tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si

Glasbena šola Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice

Razvojni načrt

Glasbena šola Brežice

 

MUSICA NOSTER AMOR

26. september 1946: v Brežicah je ustanovljena glasbena šola.

"Vpisovanje v glasbeno šolo se bo vršilo 27. 09. tl. V pisarni ravnateljstva državne gimnazije v Brežicah od 14. do 18. ure. Prijavo za vpis dobite pri šolskem slugi za ceno 2, din. Pri vpisu mora vsak gojenec plačati 20.- din vpisnine, dočim mesečna ukovina še ni določena, vendar pa slednja ne bo previsoka. Pouk bo dvakrat tedensko, za glavne predmete po pol ure, za stranske pa po 20 min. Poučevalo se bo klavir, violino (za začetnike), violončelo, klarinet in vsa pihala, harmoniko, glasbeno teorijo in zborovsko petje. Glasbena šola ima značaj redne šole in s spričevalom o uspešno dovršeni šoli se bo vsakdo lahko vpisal na srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. Redni pouk se začne 1. oktobra tl. Vsa pojasnila lahko dobite v gimnazijski pisarni, podrobnosti glede pouka pa bodo objavljene na šolski razglasni deski." (iz šolske kronike)

Tako se je začelo!

Iz pepela komaj minule vojne je, na koreninah neuničljive človekove potrebe po kulturi, vzklila ideja, okrog katere so se zbrali ljudje in se je 3. oktobra 1946. leta 72 učencev in 5 učiteljev novoustanovljene glasbene šole podalo na pot. Pot razumevanja, iskanja, dajanja in sprejemanja, na pot lepote. In prav lepota človeškega duha, oborožena s plemenito razumljivostjo in prepričljivostjo glasbe, je postala tista gonilna sila, ki je usmerjala vsak korak ljudi na tej poti, se izogibala ali premagovala ovire težavnih povojnih časov in na ta način kljubovala turobni misli, da je v vihri prav minule vojne lepota umrla. Danes naši učitelji in učenci še vedno vztraja na tej poti. Glasba je odraz naše duše, naša solza, naš nasmeh, glasba so naše sanje, naša pot od srca do srca. Glasba oblikuje naše misli, naše želje in žlahtnost odnosov med ljudmi. Postali smo pomemben dejavnik kulturnih dogajanj na področju naše občine, nepogrešljiv del občinske in velikokrat tudi državne kulturne reprezentance. Ponosni smo na svoje poslanstvo in smo prepričani, da rezultati našega dela predstavljajo pomemben prispevek k lepoti tega sveta.

 

Vizija

GLASBENA ŠOLA IN NJENA UMEŠČENOST V OKOLJE

 • Aktivno ukvarjanje s kulturo (pa tudi pasivno udejstvovanje) pomeni generalno opredelitev za lepši in plemenitejši del naših življenj in lepši in plemenitejši del tega sveta, ne glede na kvalitativni nivo kulturnih dogajanj in ne glede na to ali so dogajanja na področju profesionalne ali amaterske kulture. Vsaka lepa izgovorjena ali zapisana beseda, vsaka odigrana nota, zapeta pesem, vsaka slika ali plesni korak, pomenijo korak do zadovoljstva in - najpomembnejše - korak do odnosov med ljudmi, kjer je človek človeku človek.
 • Na področju amaterske kulture občine Brežice živijo pravi zakladi. Pevski zbori, pihalni orkestri, tamburaški orkester, folklorne skupine… znak da smo občina v kateri ima kultura svoj domicil in pomembno mesto v kvaliteti življenj naših someščanov. V kontekstu teh dogajanj ima Glasbena šola Brežice sedaj in v prihodnosti zelo pomembno vlogo.
 • Zagotavljati mora kvalitetne kadre in s tem visoko raven dogajanj na področju amaterske glasbene kulture ter s svojimi programi sama zadovoljevati potrebe svojih someščanov.
 • Aktivno sodelovati z vsemi dejavniki na področju kulture ter vzgoje in izobraževanja.
 • Na visokem umetniškem nivoju zastopati šolo in občino izven občinskih in državnih meja.
 • Nositi breme odgovornosti razvoja glasbene amaterske kulture na področju občine.
 • Vzdrževati in razvijati že vzpostavljene pozitivne odnose do Občine Brežice kot ustanovitelja in razvijati enake odnose do vseh občanov občine kot investiranje v prihodnost šole in v prihodnost kulture življenja vseh naših someščanov.
 • Preko sveta zavoda, sveta staršev, osebnih kontaktov vodstva šole in vseh zaposlenih ter preko vseh dostopnih medijev delati na prepoznavnosti in promociji šole.

 

Pogoji

ČLOVEŠKI VIRI

 • Prvi predpogoj za uspešno delovanje zavoda na področju vzgoje in izobraževanja so primerno izobraženi in drugače dobro usposobljeni ljudje.
 • Naš cilj je, da v bližnji prihodnosti zagotovimo kadre, ki bodo z ustrezno izobrazbo predstavljali temelj nadaljnjega razvoja zavoda.
 • Zagotoviti možnost za stalno dodatno strokovno izobraževanje vseh zaposlenih v okvirih naših zmožnosti.
 • Pri kadrih razvijati občutek pripadnosti kolektivu in pedagoškemu poklicu.
 • Razvijati občutek profesionalne in čustvene odgovornosti do učencev, kolektiva in družbe.
 • S permanentno komunikacijo s starši zagotavljati njihovo obveščenost o dogajanjih na šoli in s tem njihovo moralno podporo naši dejavnosti.

 

MATERIALNI POGOJI

Prostori:

Od leta 2009 prostorski pogoji zadovoljujejo normative, ki so določeni za izvajanje pouka na glasbenih šolah, (3-5 m² /na učenca individualnega pouka).

 • Upoštevajoč zakonske predpise ter s človeškimi viri in ustreznimi tehničnimi rešitvami poskrbeti za varnost učencev.

Drugi materialni pogoji:

 • Zagotoviti nabavo manjkajočega instrumentov kot pogoj za razvoj oddelkov instrumentalnega pouka, pouka petja ter razvoj šolskih orkestrov.
 • Zagotoviti možnost nabave novih notnih materialov za individualni in skupinski pouk ter na ta način zagotavljati možnost spremljanja razvoja glasbe na vsebinskem področju.
 • Zagotoviti vzdrževanje in obnovo glasbil, avdio-video gradiva, knjig in računalniške opreme.
 • Redno vzdrževati spletno stran šole.

 

Cilji

 • Vzgojiti in izobraziti odgovornega čutečega, komunikativnega mladega človeka, ki glasbeno in drugo kulturo čuti kot svojo vsakdanjo življenjsko potrebo.
 • Evidentirati talentirane učence in jih po možnosti usmerjati na pot glasbenega profesionalizma.
 • Razvijati ljubezen do glasbe kot temelj osebne kulture
 • Ob glasbi razvijati občutek pripadnosti nacionalni kulturi.
 • Ob glasbi se naučiti ljubiti svoje in na temeljih te ljubezni spoštovani tuje.
 • Spoznati glasbo drugih in drugačnih kot element njihove drugačnosti.
 • Gojiti občutek pozitivne drugačnosti kot prispevka različnosti, lepoti in zanimivosti sveta.
 • Glasbo uporabljati kot prvi korak pri vzpostavljanju novih povezav med posamezniki in narodi.
 • Glasbo uporabljati na poti iskanja zadovoljstva zase in za druge
 • Razumeti glasbo kot element obstoja bitja, ki za svoje ime z vso pravico in s ponosom uporablja veliko črko ˝Č˝ kot Človek!

 

Glasba to zna, zmore!

Stopite v stik

Glasbena šola Brežice
Cesta prvih borcev 5
8250 Brežice
07 499 10 50
040 216 171
tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si
gsbrezice.si

Uradni podatki

Glasbena šola Brežice
Cesta prvih borcev 5
8250 Brežice
ID za DDV: 27184188
IBAN: SI56 0120 9603 0709 441 (Podračun pri UJP Novo mesto)

Digitalni certifikat

Glasbena šola Brežice

Bronasti

Cert ID: 0027/00027

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Glasbena šola Brežice
Matična številka: 5083591000